Product / Paper shopping bags (Flexo/Offset) / Die-cut I Handles bags (SP-I)

ถุงกระดาษชอปปิ้งประเภทนี้ ปลายบนปากถุงจะตลบหัวลงเพื่อเพิ่มความหนาบริเวณปากถุง ซึ่งบริเวณปากถุงนี้จะทำการไดคัทเป็นรูปตัว I เพื่อสอดหูหิ้วสำเร็จติดเข้าไปในช่อง I (รุ่นใหม่ล่าสุด) เพื่อใช้ถือ หูหิ้วที่ใช้จะมีทั้งแบบกระดาษตีเกลียว และแบบเชือกชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสม

ถุงกระดาษช้อปปิ้ง Body Gloves